Kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych

  • Kategoria
    Administracja biurowa i wsparcie biznesu
  • Rodzaj umowy
    Praca Tymczasowa
  • Lokalizacja
    Kąty Wrocławskie

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Adecco Poland Sp. z o.o.

Jesteśmy wiodącą na świecie firmą, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie HR, oferuje usługi pracowników tymczasowych i stałych oraz usługi typu outsourcing we wszystkich sektorach.

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Obecnie dla Naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownika ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·        zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny etat),

·        możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia itp.),

·        Fundusz Świadczeń Socjalnych,

·        Dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Zakres odpowiedzialności:

·        Wykonywanie oraz nadzór z zakresu zamówień publicznych ( nadzór nad prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór nad szacowaniem wartości zamówień, nadzór nad przygotowaniem postępowań o zamówienia, nadzór nad przygotowaniem projektów umów, nadzór nad wykonaniem umów),

·        Zarządzanie mieniem (pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i pozaeuropejskich na remonty i rewitalizację budynków, planowanie, realizacja i nadzór nad remontami bieżącymi obiektów, nadzór i kontrola nad eksploatacją samochodu, nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń i obiektów),

·        Zaopatrzenie w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania PCUS,

·        Koordynacja całokształtu zadań administracyjno-technicznych,

·        Zarządzanie zespołem (opracowywanie zakresów czynności dla podlegających mu pracowników, wykonywanie uprawnień     pracodawcy   na podstawie i w zakresie udzielonego upoważnienia),

·        Nadzór nad prowadzeniem pełnej dokumentacji technicznej remontów, kopii umów i zleceń,

·        Nadzór nad prowadzeniem wszystkich ksiąg inwentarzowych,

·        Nadzór nad prowadzeniem ksiąg obiektów,

·        Nadzór nad prowadzeniem innej dokumentacji nieobjętej wykazem, a wynikającej z potrzeb w trakcie pracy,

·        Planowanie budżetu i nadzór nad jego realizacją w zakresie właściwym dla realizacji zadań,

·        Sporządzanie sprawozdań właściwych dla realizacji powierzonych zadań,

·        Nadzór nad prowadzeniem sekretariatu oraz archiwum zakładowego.


Profil kandydata:

Niezbędne :

·        Spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022r poz. 530),

·        Wykształcenie wyższe,

·        Min. 5 lat stażu pracy,

·        Min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

·        Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości,


Wymagania dodatkowe:

·        Ukończone studia/studia podyplomowe z zakresu zarządzania gospodarką, zamówień publicznych, szkolenia lub kursy specjalistyczne z zakresu Pzp,

·        Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem majątkiem publicznym lub firmowym,

·        Doświadczenie zawodowe związane z dokonywaniem zamówień na dostawy i usługi w sektorze finansów publicznych.