Wychowawca/Młodszy Wychowawca

 • Rodzaj umowy
  Praca Tymczasowa
 • Lokalizacja
  Kąty Wrocławskie

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Adecco Poland Sp. z o.o.

Jesteśmy wiodącą na świecie firmą, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie HR, oferuje usługi pracowników tymczasowych i stałych oraz usługi typu outsourcing we wszystkich sektorach.

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Obecnie dla Naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Wychowawca/Młodszy Wychowawca


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegającym na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom.


Zakres odpowiedzialności:

Zakres obowiązków:   

 • organizowanie pracy wychowawczej w grupie,
 • opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami,
 •  praca indywidualna z dzieckiem,
 • współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,
 • dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby,
 • współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie,
 • zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia go w placówce,
 • opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań


Profil kandydata:

Wymagania:

Wychowawca :

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • 2 letni staż pracy


Młodszy wychowawca:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

 W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:


 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy ( uwaga – badania wykonywane są u pracodawcy i na jego koszt)
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym