Wychowawca/Młodszy Wychowawca

  • Kategoria
    Zasoby ludzkie
  • Rodzaj umowy
    Praca Tymczasowa

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Wymagania:


Wychowawca :

·        Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

 

·        2 letni staż pracy


     Młodszy wychowawca

·        Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

 W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:


  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy ( uwaga – badania wykonywane są u pracodawcy i na jego koszt)


Zakres odpowiedzialności:

Zakres obowiązków:  

  

·        organizowanie pracy wychowawczej w grupie,

·        opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami,

·        praca indywidualna z dzieckiem,

·        współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka,

·        wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,

·        dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby,

·        współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie,

·        zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,

·        przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia go w placówce,

opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań


Profil kandydata:

Oferujemy:


·        atrakcyjne wynagrodzenie

· zatrudnienie w ramach umowy o pracę

·        możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych doświadczeń

·        praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom

 


Kąty Wrocławskie