Regulamin konkursu „kwartalne” z dnia 23.08.2019

(dalej „Regulamin”)

§ 1. Informacje ogólne


 1. Organizatorem konkursu „Adecco Midi” (dalej „Konkurs”) jest Adecco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058477, posiadająca NIP 526-003-39-50, REGON 010493265 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Adecco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. informacja o konkursie udostępniona jest za pośrednictwem materiałów marketingowych umieszczonych w biurach Organizatora oraz biurach Klientów Organizatora, jak również w formie komunikacji elektronicznej, tj. email lub sms, skierowanej do osób (Pracowników), które uprzednio wyraziły stosowne zgody co do wykorzystania tego kanału kontaktu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i wymogi techniczne


 1. Uczestnikiem Konkursu może być aktualny pracownik Organizatora (dalej „Uczestnik”), który wyraził zgodę na kontakt marketingowy z wykorzystaniem adresu email.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wypełnienie zadania konkursowego, którego treść brzmi:

Nie samą pracą w Adecco człowiek żyje, sezon urlopowy nadal trwa a w wakacyjną wyprawę najlepiej spakować się w fajną walizkę. Jak będzie wyglądać Twoja wymarzona wyprawa z walizką Adecco? Powiedz nam z kim, gdzie oraz jak się tam dostaniesz. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy!  

§3. Czas trwania, zasady i przebieg Konkursu


 1. Konkurs trwa od  23.08 do 01.09.2019.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga dokonania przez Uczestnika następujących czynności:
 • zaakceptowania treści Regulaminu, który dostępny jest pod adresem www.adecco.pl/pl-pl/konkurs-mini
 • wcześniejszej  zgody na kontakt drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) przez Organizatora w celach poinformowania o konkursie i zwycięzcach (przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie);
 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na pytanie konkursowe, które zostanie wysłane do Uczestnika drogą emailową wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału.
 2. W ramach Konkursu Organizator wyłoni spośród Uczestników Konkursu zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę.
 3. Spośród zgłoszonych odpowiedzi na pytanie konkursowe jury Konkursu, w którego skład wchodzić będą przedstawiciele Organizatora: Monika Gałczyk, Paulina Radomska, Katarzyna Bednarz (dalej „jury”), wyłoni 5 najlepszych odpowiedzi, w oparciu o kryteria: oryginalność,  pomysłowość, kreatywność oraz zgodności z wymogami Konkursu.
 4. O wynikach Konkursu i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca powiadomiony zostanie indywidualnie przez Organizatora. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście w najbliższym Oddziale Adecco lub za pośrednictwem osoby trzeciej legitymującej się stosownym pełnomocnictwem uzyskanym od zwycięzcy w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu). Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania nagrody osobie trzeciej z ważnej przyczyny i w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzekazania nagrody.
 5. Dostarczenie przez Uczestnika niekompletnych lub nieprawdziwych danych, niestawiennictwo zwycięzcy w terminie i miejscu odebrania nagrody wskazanym przez Organizatora lub brak kontaktu ze strony Uczestnika/zwycięzcy skutkować będzie utratą prawa do nagrody w Konkursie oraz przeniesieniem jej na innego uczestnika Konkursu wskazanego przez Jury lub nieprzyznaniem danej nagrody żadnemu z pozostałych Uczestników.
 6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, dóbr osobistych, praw autorskich i innych praw osób trzecich, lub zamieszczenia w odpowiedzi na pytanie konkursowe treści obraźliwych lub wulgarnych.
 7. Ponadto, wykluczeni z udziału w Konkursie mogą zostać Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play.
 8. Nieodebranie nagrody w terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, któremu nagrodę przyznano, może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do takiej nagrody.
 9. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika lub utracie prawa do nagrody w przypadkach opisanych powyżej jest ostateczna.

§4. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  5 razy walizka marki Ochnik o wymiarach 55x40x20, pojemność 37 litrów, waga 2,6 kg, materiał ABS o cenie jednostkowej 100 zł brutto
 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, jak również zamiana nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę rzeczową, ani nagrody pieniężnej na nagrodę rzeczową.
 3. Z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu Organizator odpowiada za przekazanie nagród zwycięzcom Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nagrody.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną z nagród.
 5. Nagrody są opodatkowane zgodnie z przepisem art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 200 ze zm.).

§5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Adecco Poland Sp. z o.o.. W sprawie danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem email: iodo@adecco.com, lub w formie pisemnej, na adres siedziby Spółki, tj. Adecco Poland Sp. z o.o, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. w celu i zakresie wynikającym z organizacji przedmiotowego konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora konkursu danych osobowych należących do kategorii zwykłych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych określonych w ustępie 2 powyżej, jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, przy czym wyrażenie  sprzeciwu w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie, w tym rezygnacji z ewentualnej nagrody. Wyrażenie sprzeciwu nie wpływa na  legalność przetwarzania danych w okresie poprzedzającym.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 30 dni od zakończenia Konkursu, po czym zostaną usunięte.
 7. Dane osobowe nie zostaną przekazane do Państw Trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), nie będą też przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§6. Reklamacje

 1. Uwagi i reklamacje odnośnie Konkursu, w tym jego przebiegu i organizacji, należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość Organizatorowi na adres e‑mail: konkursy_reklamacje@adecco.pl w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię i nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego wezwania przez Uczestnika. Nieuzupełnienie przez Uczestnika ww. braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od uzupełnienia braków. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Usterki techniczne

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego działania sprzętu, w szczególności za problemy techniczne tego sprzętu, w tym skutkujące problemami z komunikacją (zakłócenia w działaniu Serwisu i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz), niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody we wzięciu udziału w Konkursie oraz za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji ani za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu lub kontakt ze zwycięzcami w Konkursie.

§8. Prawa autorskie i prawo do wizerunku

 1. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest jej wyłącznym autorem i wykonawcą, a treść odpowiedzi nie narusza prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich i dóbr osobistych, w szczególności praw do wizerunku. Ponadto, poprzez akceptację Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich związanych z odpowiedzią na pytanie konkursowe przez Uczestnika.
 2. Z chwilą dokonania odpowiedzi na pytanie konkursowe i akceptacji Regulaminu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania ze stanowiącej utwór/utwory treści odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także praw do artystycznych wykonań, jeśli stanowią one element odpowiedzi na pytanie konkursowe, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w      szczególności w serwisach społecznościowych;
  4. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. wszystkie pozostałe pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”), tj.: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, udzielona zostaje na okres 5 lat, a po upływie tego okresu - na czas nieokreślony. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie i obejmuje jednocześnie prawo do udzielania dalszych licencji, prawo wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na pytania konkursowe. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworu i wyraża zgodę na ich wykonywanie przez Organizatora.
 4. Ponadto, z chwilą dokonania odpowiedzi na pytanie konkursowe i akceptacji Regulaminu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, przez Organizatora. Uczestnik oświadcza i zapewnia ponadto, że w przypadku wykorzystania w odpowiedzi na pytanie konkursowe wizerunków innych osób, uzyskał on pisemne zgody tych osób na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunków w zakresie określonym powyżej, i zobowiązuje się do przedłożenia takich zgód na każde żądanie Organizatora.
 5. Każdy z Uczestników zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego odpowiedzi na pytanie konkursowe lub z tytułu jego niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. Na żądanie Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia w formie pisemnej umowy z Organizatorem o przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. Majątkowe prawa autorskie do materiałów opublikowanych w ramach Konkursu przysługują Organizatorowi. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe oraz wykorzystywanie utworów w każdy inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

§9. Postanowienia końcowe


 1. Zabrania się publikacji w ramach Konkursu treści sprzecznych z Regulaminem oraz z zasadami, które godzą w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na przynależność narodową, rasową czy przekonania religijne.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w Regulaminie, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin dostępny jest w jednostkach Organizatora, których adresy wskazane są na stronie www.adecco.pl oraz na stronie www.adecco.pl/pl-pl/konkurs-mini
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie, w tym do wcześniejszego zakończenia Konkursu, z przyczyn organizacyjnych, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.adecco.pl/pl-pl/konkurs-mini. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie Konkursu nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Konkursu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.adecco.pl/pl-pl/konkurs-mini
 5. Wszelkie spory związane z Regulaminem oraz Konkursem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego.