Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

(dalej: „Informacja”)

Witaj w Adecco Poland sp. z o.o., (dalej: „Spółka”). Spółka jest wyłącznym udziałowcem następujących podmiotów: Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów oraz Spółka jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

Administrator jest zobowiązany szanować i chronić Państwa dane osobowe oraz Państwa prywatność. W niniejszej Informacji mogą Państwo zapoznać się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności związanych z użyciem ich przez Administratora. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Dla Państwa wygody, poniżej znajduje się spis treści, dzięki któremu mogą Państwo od razu przejść do konkretnej części.


Z administratorem można się skontaktować drogą:

 • email: iodo@adecco.com;
 • korespondencyjnie: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa;
 • osobiście: pod wskazanym powyżej adresem.

Realizacja przysługujących Państwu praw możliwa jest również poprzez skorzystanie z tego linku

Dane osobowe, zależnie od sytuacji, mogą być pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł (np. strona www Państwa firmy), bezpośrednio od Państwa, bądź od innych osób z Państwa firmy.

Dane obejmują:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • służbowy adres email
 • służbowy numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej odmowa może uniemożliwić nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia oferty produktowej Adecco, bądź realizacje umowy zawartej pomiędzy Stronami.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego podstawowych uprawnień (oraz jego pracowników i osób współpracujących), w związku z realizacją założeń biznesowych, w sposób który nie narusza Państwa podstawowych praw i wolności.

Tak więc, dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:

 • uzasadniony interes administratora, który obejmuje oferowanie produktów Adecco;
 • zawarcie i zapewnienie prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Stronami;
 • ochrona Administratora przed potencjalnymi roszczeniami

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. do czasu wycofania przez Państwa zgody, gdy chodzi o oferowanie produktów i usług Adecco;
 2. przez czas wykonywania umowy, zaś po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia potencjalnych roszczeń wynikający z przepisów obowiązującego prawa

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Robimy to w poniższych okolicznościach:

>
 • naszym usługodawcom. Przykładowo, zlecimy naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Państwem. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności danych i poszanowania prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Państwa temat);
 • podmiotom z Grupy Adecco znajdujących się w innych państwach. Znajdują się one na terenie Unii Europejskiej lub poza jej granicami. Podmioty z Grupy Adecco pełnią różne funkcje, dlatego też Państwa dane mogą być udostępniane z poniższych powodów:
  1. dane są udostępniane podmiotom z Grupy Adecco odpowiedzialnym za obsługę informatyczną spółek Adecco na całym świecie; podmioty te znajdują się między innymi w Pradze (Czechy), Francji i Amsterdamie (Holandia);
  2. informacje są udostępniane centrali grupy Adecco w Szwajcarii w celach planowania, budżetowania i informacji zwrotnych;
  3. organom państwowym, organom nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;
  4. w ramach badania należytej staranności dotyczącej (lub w trakcie realizacji) połączenia, przejęcia lub zmiany dostawcy usług jakiejkolwiek innej transakcji biznesowej istnieje możliwość, że będziemy musieli ujawnić Państwa dane potencjalnym kontrahentom oraz ich doradcom.

Prawo dostępu do danych

w dowolnym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania  danych osobowych

gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, np. z powodu zmiany nazwiska, czy adresu e-mail (służbowego).

Prawo usunięcia danych osobowych

 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Sprzeciw

Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej.

Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami


Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych powyżej, mogą to Państwo zrobić samodzielnie korzystając z tego linku , lub kontaktując się z nami pod adresem iodo@adecco.com.

Po wysłaniu emaila z żądaniem skorzystania z przysługujących Państwu praw być może, przed rozpoczęciem realizacji żądania, będziemy potrzebowali skontaktować się z Państwem w celu identyfikacji.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ile uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zespół Adecco

Data aktualizacji: Sierpień 2020